Değerli Kağıtların 2018 Bedelleri – BuMesele

Değerli Kağıtların 2018 Bedelleri

(1) 210 sayılı Kanuna ekli Değerli Kağıtlar Tablosunda yer alan değerli kağıtların bedelleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Değerli Kağıdın Cinsi Bedel (TL)
1 – Noter kağıtları :
     a) Noter kağıdı 11,00
     b) Beyanname 11,00
     c) Protesto, vekaletname, re’sen senet 22,00
2 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
3 – Pasaportlar 108,00
4 – İkamet İzni (değişik:28/7/2016- 6735/27 md.) 72,00
5 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
6 – (Değişik:14/1/2016-6661/3.md.)
a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,50
b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 18,50
c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 37,00
7 – Aile cüzdanları 98,50
8 – (Mülga:30/12/2004-5281/14.md)
9 – Sürücü belgeleri 134,00
10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 134,00
11 – Motorlu araç tescil belgesi 120,00
12 – İş makinesi tescil belgesi 100,00
13 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 6,50
14 – Mavi Kart (Ek: 9/5/2012-6304/9 md.) 10,00
15 – Yabancı çalışma izni belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) 72,00
16– Çalışma izni muafiyeti belgesi (Ek:28/7/2016-6735/27. md.) (*) 72,00

 (2) 14.01.2016 tarihli ve 6661 sayılı Askerlik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4 üncü maddesi ile 210 sayılı Kanununa eklenen geçici 3 üncü madde kapsamında Nüfus Cüzdanlarının bedeli 10,50 TL olarak belirlenmiştir.

(3) Birinci fıkrada yer alan tabloda belirtilen değerli kağıtlar ile ikinci fıkrada yer alan “Nüfus Cüzdanları”, muhasebe birimleri, yetkili memurlar, noterler ve noterlik görevini yapan memurlar ile bankalar tarafından yeni bedelleri üzerinden satılır.

(4) Muhasebe birimleri ve yetkili memurlarda mevcut değerli kağıtların yeniden değerlendirilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri 27.12.2014 tarihli ve 29218 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(5) Yurtdışı temsilcilikler tarafından satılan değerli kağıtların bedellerinin yabancı para cinsinden tahsilinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 2017 yılının son iş günü saat 15.30 da belirlenen gösterge niteliğindeki efektif alış kurları esas alınır ve bu hesaplamada ortaya çıkan ondalık küsuratlar tama iblağ edilir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/12/20171230M1-19.htm

Bu yazıyı paylaşın!

Bir Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Copyright © BuMesele.com / İzinsiz kullanılamaz.