Muhasebeciler İçin Yararlı Bilgiler 2017 – BuMesele

Muhasebeciler İçin Yararlı Bilgiler 2017

Muhasebecilerin 2017 yılında en çok ihtiyaç duyacakları bilgilere yazımızda yer verilmiştir.

Yıllar

Tutar İlgili Genel Tebliğ

2017

900,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:476

2016

900,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:460

2015

880,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:442

2014

800,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:432

2013 800,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:422

 • Anlaşmalı Bankalar;

http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/anlasmali-bankalar-vergi-tahsil-yetkisi-verilen-bankalar

 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı (G.V.K. Madde 82)

Yıllar

Tutar İlgili Genel Tebliğ

2017

24.000,00 TL

296 Seri No.lu Genel Tebliği

2016

24.000,00 TL

290 Seri No.lu Genel Tebliği

2015 23.000,00 TL

287 Seri No.lu Genel Tebliği

2014

21.000,00 TL

285 Seri No.lu Genel Tebliği

2013 21.000,00 TL

284 Seri No.lu Genel Tebliği

 • Asgari Ücretten Yapılan Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Kesintileri

01.01.2017 – 31.12.2017

Asgari Ücret

1.777,50

TL
SSK Primi %14

248,85

TL
İşsizlik Sigortası Fonu %1

17,78

TL
Gelir Vergisi %15

226,63

TL
Damga Vergisi

13,49

TL
Kümülatif Vergi Matrahı

1.510,88

TL
Kalan

1.270,55

TL
Asgari Geçim İndirimi (*)

133,51

TL
Net Asgari Ücret

1.404,06

TL
SSK İşveren

364,39

TL
İşsizlik İşveren

35,55

TL
Toplam Maliyet

2.177,44

TL

 NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.

(*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekâr ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.

Emtianın Cinsi

Büyükşehir Belediye
S
ınırları Dışında Kalan Yerlerde

Büyükşehir Belediye
S
ınırları İçinde Kalan Yerlerde

Yıllık Alım
Ölçüsü (TL)

Yıllık Satış
Ölçüsü (TL)
Yıllık Alım
Ölçüsü (TL)

Yıllık Satış
Ölçüsü (TL)

Değerli Kağıt 140.000,00 160.000,00 180.000,00 200.000,00
Şeker-Çay 110.000,00 140.000,00 130.000,00 170.000,00
Milli Piy, Bileti, Hemen Kazan, Süper Toto vb. 110.000,00 140.000,00 130.000,00 170.000,00
İçki (Bira ve Şarap Hariç)-İspirto-Sigara-Tütün 110.000,00 140.000,00 130.000,00 170.000,00
Akaryakıt (LPG hariç) 160.000,00 170.000,00 200.000,00 230.000,00

Tasdik Halleri

Tasdik Zamanı

Dayanağı

Öteden beri işe devam edenler Defteri kullanacağı yıldan önce gelen son ayda (Aralık ayı içerisinde) V.U.K.221.Maddesi
Hesap dönemi Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler Defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda V.U.K.221.Maddesi
Yeni işe başlayanlar İşe başlamadan önce (İşe başlanılan gün tasdik ettirilirse ceza kesilmez.) V.U.K.221.Maddesi
Yeni işe başlayan, sınıf değiştiren ve yeni mükellefiyete girenler İşe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde V.U.K.221.Maddesi
Tasdike tabi defterlerin dolması nedeniyle veya sair sebeple yeni defter tasdik ettirme Yeni defter kullanmaya mecbur olanların bunları kullanmaya başlamadan önce V.U.K.221.Maddesi

NOT: Defterler işyerinin bulunduğu, işyeri olmayanlar ikametgahının bulunduğu yerdeki (bulunduğu yerden kasıt, ilin büyükşehir belediyeliği, varsa merkez ilçeler de dâhil olmak üzere büyükşehir belediye hudutları içinde kalan kısım, merkez ilçe olmayan diğer ilçelerde ise, o ilçe belediye hudutları içinin esas alınması anlaşılacaktır.) noterlere tasdik ettirilir. Birden fazla işyeri bulunan mükelleflerin her bir işyeri için işyerinin bulunduğu yerdeki noterlere defter tasdik ettirebileceği gibi merkezden tek bir defter tasdik ettirmek suretiyle bu defterde merkez ve şube hesaplarını ayrı ayrı kodlayarak izlemesi de mümkün bulunmaktadır. Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik ettirilir.

 • Bilanço Hesabına Göre Defter Tutma Hadleri (V.U.K. Genel Tebliği Sıra No:476)

2017 Yılında  Uygulanacak 

Tutar (TL)

MADDE 177 Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1-Yıllık;
-Alış Tutarı

170.000,00 TL

-Satış Tutarı

230.000,00 TL

2- Yıllık Gayrisafi İş Hasılatı

90.000,00 TL

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

170.000,00 TL

 • Değer Artış Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (G.V.K. Mükerrer 80)

Yılı

Uygulanan Tutar

Yasal Dayanağı

2017

11.000,00 TL 296 Seri No.lu Genel Tebliği

2016

11.000,00 TL 290 Seri No.lu Genel Tebliği

2015

10.600,00 TL

287 Seri No.lu Genel Tebliği

2014 9.700,00 TL

285 Seri No.lu Genel Tebliği

2013 9.400,00 TL

284 Seri No.lu Genel Tebliği

 

2017 (1)

2016 (2) 2015 (3) 2014 (4)

2013 (5)

I. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)

900,00 TL

900,00 TL 880,00 TL 800,00 TL 800,00 TL

II. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)

470,00 TL 460,00 TL 440,00 TL 400,00 TL

400,00 TL

III. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)

210,00 TL

210,00 TL 200,00 TL 190,00 TL

190,00 TL

(1) 27.12.2016 gün ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 296 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

(2) 25.12.2015 gün ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

(3) 30.12.2014 gün ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 287 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

(4) 30.12.2013 gün ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

(5) 31.12.2012 gün ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 284 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Faaliyet Kodu ve Adı Listesi; http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/faaliyet-kodu-ve-adi-listesi

 • Fatura Düzenleme Sınırı (V.U.K. Md.232)*;

Yıllar

Tutar

İlgili Genel Tebliğ

2017

900,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:476

2016

900,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:460

2015

880,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:442

2014

800,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:432

2013

800,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:422

2012 770,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:411

(*) Satılan emtia veya ifa edilen hizmet bedelinin yukarıdaki hadleri geçmesi veya bedel söz konusu tutarın altında kalmakla beraber nihai tüketicinin istemesi halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.

Yıllar

Gelir Vergisi

Mükellefleri İçin

Kurumlar Vergisi

Mükellefleri İçin

2017

% 15 % 20

2016

% 15

% 20

2015

% 15

% 20

2014 % 15

% 20

2013

% 15

% 20

 • Gelir Vergisi Tarifesi, 2017 yılı için aşağıdaki gibidir;
13.000,00 TL’ye kadar %15
30.000,00 TL’nin 13.000,00 TL’si için 1.950,00 TL, fazlası %20
70.000,00 TL’nin 30.000,00 TL’si için 5.350,00 TL, (ücret gelirlerinde 110.000,00 TL’nin 30.000,00 TL’si için 5.350,00 TL), fazlası %27
70.000,00 TL’den fazlasının 70.000,00 TL’si için 16.150,00 TL, (ücret gelirlerinde 110.000,00 TL’den fazlasının 110.000,00 TL’si için 26.950,00 TL), fazlası % 35

Hesap Dönemi

Oranı

Dayanağı

2017

% 20 K.V.K Mad.32

2016

% 20 K.V.K Mad.32

2015

% 20

K.V.K Mad.32

2014

% 20

K.V.K Mad.32

2013 % 20

K.V.K Mad.32

Gelirin Elde Edildiği Yıl

İstisna Tutarı

Dayanağı

2017

3.900,00 TL 296 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2016

3.800,00 TL 290 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2015

3.600,00 TL

287 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2014 3.300,00 TL

285 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2013 3.200,00 TL

284 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

Bilançolar

39,70 TL

Gelir Tabloları

19,10 TL

İşletme Hesabı Özetleri

19,10 TL

 • Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2017 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife); http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Tebligler/SMM_YMM/3568_2017_ek.pdf
 • Tecil Faiz Oranı;

Dönemler

Faiz Oranı (Yıllık)

Yasal Düzenleme

21.10.2010 tarihinden itibaren %12 Seri : C Sıra No : 2 Tahsilat Genel Tebliği
21.11.2009 tarihinden itibaren %19 Seri : C Sıra No : 1 Tahsilat Genel Tebliği
28.04.2006 – 20.11.2009 tarihleri arasında %24 438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
04.03.2005 – 27.04.2006 tarihleri arasında %30 434 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği

Yılı

Uygulanan Tutar

Yasal Dayanağı

2017

1.600,00 TL 296 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2016

1.580,00 TL 290 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2015

1.500,00 TL

287 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2014 1.400,00 TL

285 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2013 1.390,00 TL

284 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları; 27.12.2016 tarih ve 29931 48 Seri No’lu Veraset ve İntikal Kanunu Genel Tebliği
 • Vergi Beyannamelerinde Uygulanan Damga Vergisi Tutarları
Yıllık gelir vergisi beyannameleri

51,40 TL

Kurumlar vergisi beyannameleri

68,60 TL

Katma değer vergisi beyannameleri

33,90 TL

Muhtasar beyannameler

33,90 TL

Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

33,90 TL

Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için

40,20 TL

Yılı

Uygulanan Tutar

Yasal Dayanağı

2017

14,00 TL 296 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2016

13,70 TL 290 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2015

13,00 TL

287 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2014 12,00 TL

285 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2013 12,00 TL

284 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

 • Yeniden Değerleme Oranları;

 Yılı

Yeniden Değerleme Oranları

2016

Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:476) %3,83

2015

Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:457)

%5,58

2014

Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:441)

%10,11

2013

Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:430)

%3,93

2012

Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:419)

%7,80

2011

Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:410)

%10,26

 

Bu yazıyı paylaşın!

Bir Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Copyright © BuMesele.com / İzinsiz kullanılamaz.