Gelir Vergisi Kanununun “İndirilecek Giderler” başlığı altında yer alan 40 ıncı maddesinin l numaralı bendine, 4108 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle eklenen hükümle, yurt dışında inşaat, onarma, montaj ve taşımacılık faaliyetlerinde