Ba-Bs Bildirim Formları Uygulaması – BuMesele

Ba-Bs Bildirim Formları Uygulaması

“10 Soruda Ba-Bs Formları” yazımızın devamı niteliğindeki bu yazıda, Ba-Bs ile ilgili bilinmesi gereken tüm ayrıntılara yer vermeye çalıştık.

Bilanço esasına göre defter tutan mükellefler, bir aylık dönemde bir kişi veya kurumdan KDV hariç  5.000,00 TL’yi aşan mal ve hizmet alımlarını “Mal ve Hizmet Alımlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Ba)” ile mal ve hizmet satışlarını ise “Mal ve Hizmet Satışlarına İlişkin Bildirim Formu (Form Bs)” ile bildirimde bulunmak yükümlülüğündedir.

accounting-calculator-and-files-1241508-640x480

Özellikli Durumlar; 

 • Kurumlar vergisinden muaf olan mükellefler, muafiyetten yaralandıkları hesap dönemlerinde Ba-Bs formu düzenlemeyeceklerdir.
 • Bilanço esasına göre defter tutarken,  işletme hesabı esasına geçen mükellefler, işletme hesabına geçildiği hesap döneminden itibaren bildirimde bulunmayacaklardır. Aynı şekilde, işletme hesabına göre defter tutan mükellefler de bilanço esasına geçildiği hesap döneminden itibaren bildirim formu verme zorunlulukları bulunmayacaktır.
 • İflas eden mükellefler için bildirim yükümlülüğü, iflasın açıldığı tarihi içeren dönemden sonra sona erecektir. İflasın kaldırılması durumunda ise kaldırılma tarihini içeren dönemden itibaren tekrar başlayacaktır.
 • Mükellefin birden fazla şubesinin bulunması durumunda, merkez tarafından hem şube hem merkez için ayrı bildirimde bulunmamaları, bilgileri birleştirmeleri ve tek beyanname olarak düzenlemeleri gerekmektedir.
 • Serbest bölgelerden yapılan mal ve/veya hizmet alım-satım işlemlerinin bildirilmesinde; serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin Türkiye’deki merkez veya şubelerinden alım-satım yapılması halinde, hem Türkiye’den yapılan alım-satım işlemleri için hem de serbest bölgedeki şubeden yapılan alım-satım işlemleri için ayrı satırlar açılarak bildirim yapmaları gerekmektedir. Bu şekilde yapılan bildirimlerde serbest bölgelerden yapılan alım-satım işlemlerinin bildirildiği satırlarda ülke kodu kısmına “Serbest Bölge” ifadesinin seçilmesi gerekmektedir.
 • Bilanço esasına göre defter tutan adi ortaklıklar ve kollektif şirketlerin Ba-Bs bildirim formları ortaklık veya şirket adına bunların vergi kimlik numaraları kullanılarak verilecektir. Bu şekilde verilmesi gereken bildirimin ortaklardan herhangi birinin vergi kimlik numarası kullanılarak verilmesi durumunda bildirim formları hiç düzenlenmemiş kabul edilecektir.

Hangi Belgeler Ba-Bs Formuna Konu Edilecek?

Mal ve/veya hizmet alış ve satışları aşağıda yer alan belgelerdeki tutarlar olacaktır.

– Fatura,

– İrsaliyeli fatura,

– Serbest meslek makbuzu,

– Müstahsil makbuzu,

– Gider pusulası,

– Akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi,

– Sigorta komisyon gider belgesi,

– Yolcu bileti.

5.000,00  TL’lik haddi aşan aşağıdaki faturalar da bildirime dahil olacaktır.

– Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.

– Mal ve hizmet alış veya satışına ait vade farkı ve kur farkı faturaları bildirime dahil edilecektir.

– Mal alışlarına ait iade faturaları satıcı veya alıcı tarafından bildirime konu edilecektir.

– Döviz alım-satımı yapan mükelleflerin ve yetkili müessese izin belgeli, altın borsasına üye olup kıymetli maden alım-satımı ile uğraşan mükelleflerin bu işlemlerini ayrıca Ba-Bs bildirim formlarıyla bildirmelerine gerek bulunmamaktadır. Bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alımlarını/satımlarını genel esaslar çerçevesinde Ba-Bs formları ile bildirmeleri gerekmektedir.

– Döviz büroları ve yetkili diğer kuruluşlardan yapılan döviz alım-satımları Ba-Bs formlarına dahil edilmeyecektir.

– Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise, bu alımların da KDV hariç tutarlarıyla Ba formuna dahil edilmesi gerekmektedir.

– Bankalar,  Katılım Bankaları, Aracı Kurumlar,  Portföy Yönetim Şirketleri, Menkul Kıymet Yatırım Fon ve Ortaklıkları, Reasürans Şirketleri, Emeklilik Şirketleri, Sigorta Şirketleri ve Acenteleri hizmet ve satış işlemlerinde düzenledikleri dekont ve poliçe bilgilerini Form Bs ile bildirmelerine gerek bulunmamaktadır.*

*Sayılan bu kurumlar, diğer belgelere dayalı olarak yaptıkları mal ve hizmet alım/satımlarını Ba-Bs formları ile bildirmek zorundadırlar.

Ba-Bs Formlarının Bildirim Zamanı

Bildirim formları, aylık dönemler halinde düzenlenmek ve takip eden ayın birinci gününden son günü akşamı saat 00:00′a kadar sistem üzerinden onaylanarak gönderilmek zorundadır.

 • Mükellefiyetin terki söz konusu ise bildirim formları, işin bırakıldığı tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar verilir,
 • Mükellefin ölümü halinde, bildirim formlarını verme sürelerine 3 ay eklenir,
 • Tasfiyesi devam eden mükellefler bildirim formlarını, tasfiye süresince aylık dönemler halinde düzenler, tasfiyenin başladığı aya ait bildirim formları ise tasfiye öncesi ve sonrası ayrımı yapmadan düzenlenir,
 • Diğer taraftan, tasfiye sonunda bildirimler tasfiye kararının tescil edildiği tarihi izleyen ayın son günü akşamına kadar tasfiye memuru tarafından verilir,
 • Birleşmelerde, münfesih kurumun birleşmenin gerçekleştiği döneme ait bildirimleri bunlar adına birleşilen kurum,
 • Devirlerde, münfesih kurumun devrin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, devir alan kurum,
 • Tam bölünmelerde, münfesih kurumun bölünmenin gerçekleştiği döneme ilişkin bildirimleri bunlar adına, münfesih kurumun varlıklarını devralan kurumlardan müteselsil sorumluluk kapsamında herhangi biri tarafından, takip eden ayın son günü akşamına kadar verilmesi gerekir.
 • Mal ve hizmet alımları için düzenlenen faturaların, düzenlendikleri tarihe göre ait olduğu dönem Ba formlarında bildirilmesi gerekmektedir.

Bildirimlerin Verilme Şekli ve Doldurulması

– Ba ve Bs bildirim formları vergi idaresine elektronik ortamda verilir. Bildirimlerin posta veya elden yapılması halinde bu bildirimler kabul edilmez ve bildirim hiç yapılmamış sayılır. Bildirimleri mükellefler  yapabileceği gibi mükelleflerin serbest muhasebeci mali müşavirleri veya yeminli mali müşavirleri de gönderebilmektedir,

– Vergi dairesinin değişmesi söz konusu ise bildirim formlarının en son bağlı olunan vergi dairesine gönderilmesi gerekmektedir,

– Bildirimlerdeki alış/satış bedelleri, Türk Lirası (TL) olarak doldurulacak ve kuruş haneleri göz ardı edilecek, gösterilmeyecektir,

– Forma dahil edilmesi gereken fatura birden fazla sayfadan oluşuyorsa (devam niteliğinde ise) tek fatura olarak kabul edilecektir,

– İthalat işlemlerinin form Ba ile bildirilmesinde gümrük beyannamesi giriş tarihi, ihracat işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde ise, fiili ihracatın gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır.

– Serbest bölgelerde faaliyette bulunan mükelleflerin yurt içine yaptıkları satış işlemlerinin form Bs ile bildirilmesinde serbest bölge işlem formu tarihi ve tutarı dikkate alınacaktır,

– Aynı mükellefin birden fazla şubesinden yapılan mal ve/veya hizmet alımları ile birden fazla şubesine yapılan satımları muhasebe hesaplarında ayrı takip edilse bile, Ba ve Bs formlarında birleştirilerek tek satır olarak gösterilecektir,

– Ayrıca, serbest bölgelerden yapılan mal ve/veya hizmet alım-satım işlemlerinin bildirilmesinde; serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin Türkiye’deki merkez veya şubelerinden de alım-satım yapılması hallerinde, Türkiye’den yapılan alım-satım işlemleri ile serbest bölgedeki şubeden yapılan alım-satım işlemleri ayrı satırlar şeklinde bildirilecektir. Bu kapsamda yapılan bildirimlerde serbest bölgelerden yapılan alım-satım işlemlerinin bildirildiği satırların ülke kodu kısmında “Serbest Bölge” ifadesinin seçilmesi gerekmektedir,

– Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak dönem itibariyle tüm alım ve satımları bildirim sınırına ulaşmayan mükellefler boş dahi olsa Ba-Bs formlarını düzenleyeceklerdir.

* Bildirim formlarında alıcı veya satıcının vergi kimlik numarası, ithalat işlemlerinde “1111111111″, ihracat işlemlerinde ise “2222222222″ olarak kodlanacaktır.

Ba-Bs Bildirim Formu ile İlgili Cezalar

Bildirimlerin Süresinde Verilmemesi veya Eksik Bildirimde Bulunulması

Bildirim formlarını belirlenen süreler içinde vermeyen, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanacaktır. Cezai işlemin uygulanmasında, Ba ve Bs bildirim formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Ba-Bs formlarının belirlenen süreler içinde vermemiş olan, eksik veya yanıltıcı bildirimde bulunan mükelleflere 2016 Takvim yılı için 1.370,00 TL özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

Bildirimlerin Düzeltilmesi

Mükellefler elektronik ortamda gönderdikten sonra, bildirimlerinde hata veya eksiklik bulunduğunu tespit ederlerse, formu yeniden düzenleyerek göndermek suretiyle düzeltme yapabilirler. Düzeltme işlemlerinde, hatalı ya da eksik olarak düzenlenmiş bulunan bildirim formları tamamen iptal edilmekte ve düzeltmeleri içerecek şekilde düzenlenerek verilen son bildirim formunu geçerli kabul edilmektedir.

Bildirimlerin verilme süresi içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmaz, bu süre geçtikten sonra yapılan düzeltmelerde ise, formların 10 gün içinde düzeltmesi yapılırsa özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir. Düzeltme, 10. günü takip eden 15 gün içinde verilmesi halinde ise kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 1/5 oranında uygulanacaktır. 2016 için uygulanacak ceza 1.370,00 TL’ nin 1/5’i olan 274,00 TL’ dir.

Elektronik ortamda form vermeyenlere özel usulsüzlük cezası kesilmesi durumunda, 352 nci maddenin birinci derece usulsüzlüklerle ilgili (1) numaralı bendi ile ikinci derece usulsüzlüklerle ilgili (7) numaralı bendi uyarınca ayrıca ceza kesilmez.

Formları Doldururken Bilinmesi Gereken Diğer Hususlar

– Mükellefler bildirimde bulunurken, alım-satım yaptıkları mükelleflerin “Vergi Kimlik” ve “T.C. Kimlik” numaralarını doğru yazdıkları sürece adı-soyadı/unvanlarında yapılan kısaltmalarda ya da büyük-küçük harf ile yazım gibi hatalarda sıkıntı çıkmayacaktır,

– Forma konu her alım veya satım için KDV hariç olmak üzere mal ve/veya hizmet alışları veya satışları için belirlenen, bildirimde bulunma haddinin %10′unun altında kalan tutar hataları için cezai işlem uygulanmayacaktır. (Örneğin, F Limited Şirketi’nin C Anonim Şirketin’den Mayıs 2016 döneminde yapmış olduğu alışları Ba formu ile 8.000,00 TL olarak bildirmiş, C Anonim Şirketi ise aynı dönemde F Limited Şirketi’ne olan satışlarını 8.300,00 TL olarak bildirmiş ise iki mükellefin bildirimleri arasındaki fark 396 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2010 yılı ve müteakip yıllar için belirlenen ve Bakanlığımızca yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece uygulanacak had olan 5.000,00 TL’nin  % 10′unun altında kaldığından her iki mükellef adına da herhangi bir cezai müeyyide uygulanmayacaktır.)

– Formun “Belge Sayısı” kısmında alım-satımlara ilişkin olarak bildirilen belge adedi 5’i aşmadığı ve ‘Mal ve Hizmetlerin Toplam Bedelini’ değiştirmeyen belge sayısı ile ilgili hatalar, eksik veya yanıltıcı bilgi olarak değerlendirilmeyecek ve cezai işlem yapılmayacaktır,

* Beyannameye konu olan gerçek kişi ya da firmalar ile ilgili “Vergi Kimlik” veya “T.C. Kimlik” numaraları bölümlerinde yapılan eksik veya hatalı bildirimlerle, yukarıda sayılanlar dışında yapılacak her türlü eksik veya hatalı bildirimlerden dolayı 213 sayılı Kanunun Mükerrer 355 inci maddesi uyarınca ceza kesilmesi yönündeki uygulamaya devam edilecektir.

 

İlgili Kaynaklar:

http://www.ertadenetim.com/2014/02/ba-bs-bildirim-formu-uygulamasi-ve-uygulamadan-kaynaklanan-cezalar-2/

http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/ba-bsbildirimi.pdf

https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html

Bu yazıyı paylaşın!

Bir Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Copyright © BuMesele.com / İzinsiz kullanılamaz.