10 Soruda Ba-Bs Formları – BuMesele

10 Soruda Ba-Bs Formları

Mükelleflerin Ba-Bs formları ile ilgili bilmesi gereken bilgilere ve en sık sorulan sorulara aşağıda yer verdik. Konu ile ilgili daha kapsamlı bilgiye “Ba-Bs Bildirim Formları Uygulaması” başlıklı yazımızdan ulaşabilirsiniz.

paid-invoice-1413750-639x426

1) Ba-Bs Formları Nedir?

Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin, bir aylık dönemde bir kişi veya kurumdan KDV hariç  5.000,00 TL’yi aşan mal ve hizmet alımlarını bildirdikleri formlardır.

2) Ne Zaman Beyan Edilir?    

Formları, aylık olarak düzenlenir ve takip eden ayın ilk günü ile son günü akşamı 00:00′a kadar sistem üzerinden onaylanarak elektronik olarak beyan edilir.

3) Bildirimi Kimler Yapar?

Bildirimleri mükelleflerin kendileri göndereceği gibi serbest muhasebeci mali müşavirleri veya yeminli mali müşavirleri de gönderebilmektedir.

4) Geç Gelen Fatura Hangi Dönem Beyannamesine Dahil Edilecektir?

Faturaların geç gelmesi durumunda, ilgili fatura kayıtlara alınır ancak fatura tarihinin dahil olduğu ayda Ba formuna dahil edilmesi gerekir.

5) Hangi Belgeler Ba-Bs Formuna Konu Edilecektir?

Fatura, irsaliyeli fatura, serbest meslek makbuzu, müstahsil makbuzu, gider pusulası, akaryakıt pompalarına bağlı ödeme kaydedici cihaz fişi, sigorta komisyon gider belgesi, yolcu bileti formlara dahil edilecektir.

Bu belgeler dışında;

  • Mal ve hizmet alış veya satışına ait vade farkı ve kur farkı faturaları,
  • Sigorta şirketleri tarafından yapılan tazminat ödemeleri fatura ile belgelendirilen bir mal veya hizmet alımına dayanıyor ise bu belgeler ve
  • Mal alışlarına ait iade faturaları satıcı veya alıcı tarafından bildirime konu edilecektir.

* Belgelerde gelir vergisi tevkifatına da yer verilen hallerde tevkifattan önceki brüt tutarlar dikkate alınacaktır.

6) Süresinde veya Tam Olarak Verilmeyen Beyannamelerin Cezası Nedir?

Bildirim formlarının süresinde verilmediği ya da verilen beyannamenin eksik veya yanıltıcı bilgi içerdiğinin tespit edilmesi durumlarında; mükellefler hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355 inci maddesi hükmü uyarınca cezai işlem uygulanır. Böyle bir durumda Ba ve Bs formları tek bir form olarak değerlendirilecek ve tek özel usulsüzlük cezası kesilecektir. (2016 yılı için 1.370,00 TL’dir.)

7) Onaylanan Bildirimler Düzeltilebilir mi?

Elektronik ortamda gönderip onaylanılan bildirimlerde hata veya eksik tespit eden mükellef ilgili formu yeniden düzenleyerek yine elektronik ortamda düzeltme beyannamesi verebilir.

8) Düzeltme Beyanının Cezası Var mı?

Bildirim süreleri içerisinde yapılan düzeltmelerde herhangi bir ceza uygulanmayacaktır.

  • Formların 10 gün içerisinde düzeltme yapılması durumunda ceza kesilmeyecek,
  • günü takip eden 15 gün içerisinde verilmesi durumunda (özel usulsüzlük cezasının) 1/5’i oranında (2016 için 1.370,00 TL’nin 1/5’i olan 274,00 TL),

uygulanacaktır.

9) Formda Hangi Bilgiler Yer Alır?

Ba-Bs formlarında mal/hizmet alım/satımı yapılan mükellefin;

  • Tam unvanı,
  • “Vergi Kimlik” veya “T.C. Kimlik” numaraları,
  • Ay içerisinde işlem yapılan belge sayısı ve
  • KDV hariç toplam bedel

bilgilerine yer verilir.

10) Birden Fazla Şube Bulunması Durumunda Form Nasıl Düzenlenir?

Mükellefin birden fazla şubesinin bulunması durumunda, merkez tarafından hem şube hem merkez bilgileri birleştirilir ve tek beyanname olarak düzenlenir.

Not: Vergi dairesi değişen mükelleflerin, bildirimlerini en son bağlı oldukları vergi dairesin göndermeleri gerekmektedir.

Bu yazıyı paylaşın!

Bir Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Copyright © BuMesele.com / İzinsiz kullanılamaz.