Vergisini Ödeyen Mükellefe Vergi İndirimi – BuMesele

Vergisini Ödeyen Mükellefe Vergi İndirimi

6824 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga mükerrer 121 inci maddesi “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlığıyla yeniden düzenlenmiştir.

Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle gelir vergisi mükellefi olanlar ile kurumlar vergisi mükelleflerinden (finans ve bankacılık sektörlerinde faaliyet gösterenler, sigorta ve reasürans şirketleri ile emeklilik şirketleri ve emeklilik yatırım fonları hariç olmak üzere), belirtilen şartları taşıyanların yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan verginin %5’i, ödenmesi gereken gelir veya kurumlar vergisinden indirilir.

Hesaplanan indirim tutarı, 1 milyon Türk lirasından fazla olamayacaktır.

İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması halinde ise, kalan tutar yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içerisinde mükellefin beyanı ile tahakkuk eden diğer vergilerden mahsup edilebilecektir. Bir yıllık süre içerisinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmez.

  • ABC Ş.’nin 2017 kurumlar vergisi matrahı 2.500.000 TL ise;

Hesaplanan kurumlar vergisi (2.500.000 TL x %20) ……………………….. : 500.000 TL

Hesaplanan indirim tutarı      (500.000 TL x %5)       …….…………………. : 25.000 TL

İndirim sonrası ödenmesi gereken kurumlar vergisi (500.000 TL – 25.000 TL) …. : 475.000 TL

olacaktır.

  • ABC A.Ş.’nin 2017 kurumlar vergisi matrahı 300.000.000 TL olduğunda ise;

Hesaplanan kurumlar vergisi (300.000.000 TL x %20) ……………………………. : 60.000.000 TL

Hesaplanan indirim tutarı      (60.000.000 TL x %5)      ….………………………… : 3.000.000 TL

İndirilebilecek tutar en fazla 1.000.000 TL olduğunda,

İndirim sonrası ödenecek kurumlar vergisi (60.000.000 TL – 1.000.000 TL) ………. : 59.000.000 TL

olacaktır.

İndirilecek tutarın ödenmesi gereken vergiden fazla olması durumunda kalan tutar, yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesi gereken tarihi izleyen bir tam yıl içinde mükellefin beyanı üzerine tahakkuk eden diğer vergilerinden mahsup edilebilecektir. Bu süre içinde mahsup edilemeyen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

Gelir vergisi mükelleflerinin yararlanacağı indirim tutarı, ticari, zirai veya mesleki faaliyet nedeniyle beyan edilen kazançların toplam gelir vergisi matrahı içerisindeki oranı dikkate alınmak suretiyle hesaplanan gelir vergisi esas alınarak tespit edilecektir.

İndirimden faydalanabilmek için;

1- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin ait olduğu yıl ile bu yıldan önceki son iki yıla ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş (Kanuni süresinde verilen bir beyannameye ilişkin olarak kanuni süresinden sonra düzeltme amacıyla veya pişmanlıkla verilen beyannameler bu şartın ihlali sayılmaz.) ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin kanuni süresinde ödenmiş olması (Her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirasına kadar yapılan eksik ödemeler bu şartın ihlali sayılmaz.),

Örneğin, 2018 yılında bu uygulamadan yararlanabilmek için beyannamenin ait olduğu 2017 yılı ile 2016 ve 2015 yıllarına ait vergi beyannamelerinin kanuni süresinde verilmiş olması şarttır.

2- Bir önceki maddede belirtilen süre içerisinde, haklarında beyana tabi vergi türleri itibarıyla ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış bir tarhiyat bulunmaması (Yapılan tarhiyatların kesinleşmiş yargı kararlarıyla veya 213 sayılı Vergi Usul Kanununun uzlaşma ya da düzeltme hükümlerine göre tamamen ortadan kaldırılmış olması durumunda bu şart ihlal edilmiş sayılmaz.),

3- İndirimin hesaplanacağı beyannamenin verildiği tarih itibarıyla vergi aslı (vergi cezaları dâhil1.000,00 TL üzerinde vadesi geçmiş borcunun bulunmaması,

gerekmektedir.

İndirim hakkı 01.01.2018 tarihinden itibaren verilmesi gereken yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamelerinde uygulanacaktır.

 

Yararlanılan Kaynak;

http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat

Bu yazıyı paylaşın!

Bir Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Copyright © BuMesele.com / İzinsiz kullanılamaz.