4/10/2016 tarih ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; – 10/2/2016 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 6663 sayılı Kanunla