E-Fatura ve E-Defter Uygulaması – BuMesele

E-Fatura ve E-Defter Uygulaması

Gelir İdaresi Başkanlığınca, 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu kapsamında e-fatura ve e-defter uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler hakkında duyuru yayınlanmıştır.

a) 2015 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,

b) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.)

c) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

E-Defter ve E-Fatura uygulamasına geçiş süresi;

Yukarıdaki (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan;

2015 hesap döneminde sağlayan mükellefler 1 Ocak 2017 tarihinden,

– 2016 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler ise ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından, itibaren elektronik fatura ve elektronik defter uygulamasına geçmek zorundadır.

Bununla birlikte, lisans ya da mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren elektronik defter tutabilecekler ve e-Fatura uygulamasına geçebileceklerdir.


Bu şartları taşıyan mükelleflerin vergisel bir sorun yaşamamaları için 31.12.2016 tarihine kadar e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına ilişkin gerekli başvurularını;

E-Fatura Başvurusu: https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/

E-Defter Başvurusu: https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/

Mali Mühür Başvurusu İçin: https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go

adreslerinden yapmaları gerekmektedir.

İhracat İşlemlerinde e-fatura uygulaması; e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ve ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren e-fatura düzenleyebileceklerdir.

Ayrıca; 15 Aralık 2016 tarih ve 29919 sayılı Resmi Gazete ile  01 Temmuz 2017 tarihine kadar matbu (kağıt veya e-Arşiv) fatura da düzenleyebileceklerdir.

 

 

 

Bu yazıyı paylaşın!

Bir Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Copyright © BuMesele.com / İzinsiz kullanılamaz.