Muhasebeciler İçin Yararlı Bilgiler 2016 – BuMesele

Muhasebeciler İçin Yararlı Bilgiler 2016

Yazımızda, muhasebecilerin dönem içerisinde en çok ihtiyaç duydukları bilgilere yer verilmiştir.

  • Amortisman ayırmada alt sınır;

Yıllar

Tutar

İlgili Genel Tebliğ

2016

900,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:460

2015

880,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:442

2014

800,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:432

2013

800,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:422

2012

770,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:411

  • Anlaşmalı Bankalar;

http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/anlasmali-bankalar-vergi-tahsil-yetkisi-verilen-bankalar

  • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı (G.V.K. Madde 82)

Yıllar

Tutar

İlgili Genel Tebliğ

2016

24.000,00 TL

290 Seri No.lu Genel Tebliği

2015

23.000,00 TL

287 Seri No.lu Genel Tebliği

2014

21.000,00TL

285 Seri No.lu Genel Tebliği

2013

21.000,00 TL

284 Seri No.lu Genel Tebliği

2012

20.000,00 TL

280 Seri No.lu Genel Tebliği

  • Asgari Ücretten Yapılan Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Kesintileri

01.01.2016 – 31.12.2016

Asgari Ücret

1.647,00

TL
SSK Primi %14

230,58

TL
İşsizlik Sigortası Fonu %1

16,47

TL
Gelir Vergisi %15

209,99

TL
Damga Vergisi

12,50

TL
Kümülatif Vergi Matrahı

1.399,95

TL
Kalan

1.177,46

TL
Asgari Geçim İndirimi (*)

123,53

TL
Net Asgari Ücret

1.300,99

TL
SSK İşveren

255,28

TL
İşsizlik İşveren

32,94

TL
Toplam Maliyet

1.935,23

TL

 NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.

(*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekâr ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.

  • Defter Tasdik Zamanı ( V.U.K. Madde 221) 
Tasdik Halleri Tasdik Zamanı Dayanağı
Öteden beri işe devam edenler Defteri kullanacağı yıldan önce gelen son ayda (Aralık ayı içerisinde)

V.U.K.221.Maddesi

Hesap dönemi Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler Defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda

V.U.K.221.Maddesi

Yeni işe başlayanlar İşe başlamadan önce (İşe başlanılan gün tasdik ettirilirse ceza kesilmez.)

V.U.K.221.Maddesi

Yeni işe başlayan, sınıf değiştiren ve yeni mükellefiyete girenler İşe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde

V.U.K.221.Maddesi

Tasdike tabi defterlerin dolması nedeniyle veya sair sebeple yeni defter tasdik ettirme Yeni defter kullanmaya mecbur olanların bunları kullanmaya başlamadan önce

V.U.K.221.Maddesi

NOT: Defterler işyerinin bulunduğu, işyeri olmayanlar ikametgahının bulunduğu yerdeki (bulunduğu yerden kasıt, ilin büyükşehir belediyeliği, varsa merkez ilçeler de dâhil olmak üzere büyükşehir belediye hudutları içinde kalan kısım, merkez ilçe olmayan diğer ilçelerde ise, o ilçe belediye hudutları içinin esas alınması anlaşılacaktır.) noterlere tasdik ettirilir. Birden fazla işyeri bulunan mükelleflerin her bir işyeri için işyerinin bulunduğu yerdeki noterlere defter tasdik ettirebileceği gibi merkezden tek bir defter tasdik ettirmek suretiyle bu defterde merkez ve şube hesaplarını ayrı ayrı kodlayarak izlemesi de mümkün bulunmaktadır. Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik ettirilir.

  • Bilanço Hesabına Göre Defter Tutma Hadleri (V.U.K. Genel Tebliği Sıra No:460)

2016 Yılında  Uygulanacak 

Tutar (TL)

MADDE 177

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1-Yıllık;
-Alış Tutarı

168.000,00 TL

-Satış Tutarı

230.000,00 TL

2- Yıllık Gayrisafi İş Hasılatı

90.000,00 TL

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

168.000,00 TL

  • Değer Artış Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (G.V.K. Mükerrer 80)

Yılı

Uygulanan Tutar

Yasal Dayanağı

2016

11.000,00 TL

290 Seri No.lu Genel Tebliği

2015

10.600,00 TL

287 Seri No.lu Genel Tebliği

2014

9.700,00 TL

285 Seri No.lu Genel Tebliği

2013

9.400,00 TL

284 Seri No.lu Genel Tebliği

2012

8.800,00 TL

280 Seri No.lu Genel Tebliği

 

2016 (1)

2015 (2)

2014 (3)

2013 (4)

2012 (5)

I. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)

900,00 TL

880,00 TL

800,00 TL

800,00 TL

770,00 TL

II. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)

460,00 TL

440,00 TL

400,00 TL

400,00 TL

380,00 TL

III. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)

210,00 TL

200,00 TL

190,00 TL

190,00 TL

180,00 TL

(1) 25.12.2015 gün ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(2) 30.12.2014 gün ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 287 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(3) 30.12.2013 gün ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(4) 31.12.2012 gün ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 284 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(5) 26.12.2011 gün ve 28154 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 280 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Yıllar

Tutar

İlgili Genel Tebliğ

2016

900,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:460

2015

880,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:442

2014

800,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:432

2013

800,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:422

2012

770,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:411

(*) Satılan emtia veya ifa edilen hizmet bedelinin yukarıdaki hadleri geçmesi veya bedel söz konusu tutarın altında kalmakla beraber nihai tüketicinin istemesi halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.

Yıllar

Gelir Vergisi

Mükellefleri İçin

Kurumlar Vergisi

Mükellefleri İçin

2016

% 15

% 20

2015

% 15

% 20

2014

% 15

% 20

2013

% 15

% 20

2012

% 15

% 20

  • Gelir Vergisi Tarifesi, 2016 yılı için aşağıdaki gibidir;
12.600,00 TL’ye kadar

%15

30.000,00 TL’nin 12.600,00 TL’si için 1.890,00 TL, fazlası

%20

69.000,00 TL’nin 30.000,00 TL’si için 5.370,00 TL, (ücret gelirlerinde 110.000,00 TL’nin 30.000,00 TL’si için 5.370,00 TL), fazlası

%27

69.000,00 TL’den fazlasının 69.000,00 TL’si için 15.900,00 TL, (ücret gelirlerinde 110.000,00 TL’den fazlasının 110.000,00 TL’si için 26.970,00 TL), fazlası

% 35

Hesap Dönemi

Oranı

Dayanağı

2016

% 20

K.V.K Mad.32

2015

% 20

K.V.K Mad.32

2014

% 20

K.V.K Mad.32

2013

% 20

K.V.K Mad.32

2012

% 20

K.V.K Mad.32

  • Mesken Kira Gelirinde İstisna Tutarları;

Gelirin Elde Edildiği Yıl

İstisna Tutarı

Dayanağı

2016

3.800,00 TL

290 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2015

3.600,00 TL

287 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2014

3.300,00 TL

285 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2013

3.200,00 TL

284 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2012

3.000,00 TL

280 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

Bilançolar

36,90 TL

Gelir Tabloları

17,80 TL

İşletme Hesabı Özetleri

17,80 TL

Dönemler

Faiz Oranı (Yıllık)

Yasal Düzenleme

21.10.2010 tarihinden itibaren

%12

Seri : C Sıra No : 2 Tahsilat Genel Tebliği

21.11.2009 tarihinden itibaren

%19

Seri : C Sıra No : 1 Tahsilat Genel Tebliği

28.04.2006 – 20.11.2009 tarihleri arasında

%24

438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği

04.03.2005 – 27.04.2006 tarihleri arasında

%30

434 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği

Yılı

Uygulanan Tutar

Yasal Dayanağı

2016

1.580,00 TL

290 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2015

1.500,00 TL

287 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2014

1.400,00 TL

285 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2013

1.390,00 TL

284 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2012

1.290,00 TL

280 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

Yıllık gelir vergisi beyannameleri

47,80 TL

Kurumlar vergisi beyannameleri

63,80 TL

Katma değer vergisi beyannameleri

31,50 TL

Muhtasar beyannameler

31,50 TL

Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

31,50 TL

Elektronik ortamda birlikte verilen muhtasar beyanname ve sigorta prim bildirgesinden sadece muhtasar beyanname için

37,40 TL

Yılı

Uygulanan Tutar

Yasal Dayanağı

2016

13,70 TL

290 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2015

13,00 TL

287 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2014

12,00 TL

285 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2013

12,00 TL

284 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2012

11,70 TL

280 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

  • Yeniden Değerleme Oranları;

 Yılı

Yeniden Değerleme Oranları

2015

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:457)

%5,58

2014

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:441)

%10,11

2013

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:430)

%3,93

2012

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:419)

%7,80

2011

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:410)

%10,26

2010

Yılı yeniden değerleme oranı(VUK Genel Tebliği No:401)

%7,70

Not: Daha fazlasına ulaşmak için; http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler adresini ziyaret edebilirsiniz. 

 

Bu yazıyı paylaşın!

Bir Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Copyright © BuMesele.com / İzinsiz kullanılamaz.