Muhasebeciler İçin Yararlı Bilgiler 2018 – BuMesele

Muhasebeciler İçin Yararlı Bilgiler 2018

Bu yazımızda, muhasebecilerin 2018 yılında en çok ihtiyaç duyacakları bilgilere yer verilmiştir.

Yıllar

Tutar

İlgili Genel Tebliğ

2018

1.000,00 TL VUK Genel Tebliği Sıra No:490

2017

900,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:476

2016

900,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:460

2015

880,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:442

2014 800,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:432

 • Anlaşmalı Bankalar;

http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/anlasmali-bankalar-vergi-tahsil-yetkisi-verilen-bankalar

 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı (G.V.K. Madde 82)

Yıllar

Tutar

İlgili Genel Tebliğ

2018

27.000,00 TL 302 Seri No.lu Genel Tebliği

2017

24.000,00 TL

296 Seri No.lu Genel Tebliği

2016

24.000,00 TL

290 Seri No.lu Genel Tebliği

2015

23.000,00 TL

287 Seri No.lu Genel Tebliği

2014 21.000,00 TL

285 Seri No.lu Genel Tebliği

 • Asgari Ücretten Yapılan Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Kesintileri

01.01.2018 – 31.12.2018

Asgari Ücret

2.029,50

TL
SSK Primi %14

284,13

TL
İşsizlik Sigortası Fonu %1

20,30

TL
Kümülatif Vergi Matrahı

1.725,08

TL
Gelir Vergisi %15

258,76

TL
Damga Vergisi

15,40

TL
Kesintiler Toplamı

578,59

TL
Kalan

1.450,91

TL
Asgari Geçim İndirimi (*)

152,21

TL
Net Asgari Ücret

1.603,12

TL

 

İşverene Maliyet;

Asgari Ücret

2.029,50

TL
SSK İşveren (%15,5)

314,57

TL
İşsizlik İşveren (%2)

40,59

TL
Toplam Maliyet

2.384,66

TL

NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.

(*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekâr ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.

 • Asgari Geçim İndirimi 2018
  Medeni Durum Aylık Tutar
  Bekar 152,21 TL
  Evli eşi çalışmayan 182,66 TL
  Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 205,49 TL
  Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 228,32 TL
  Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 258,76 TL
  Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 258,76 TL
  Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 258,76 TL
  Evli eşi çalışan 152,21 TL
  Evli eşi çalışan 1 çocuklu 175,04 TL
  Evli eşi çalışan 2 çocuklu 197,88 TL
  Evli eşi çalışan 3 çocuklu 228,32 TL
  Evli eşi çalışan 4 çocuklu 243,54 TL
  Evli eşi çalışan 5 çocuklu 258,76 TL
 • BA-BS Formlarının Bildirimi; http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/ba-bsbildirimi.pdf
 • Basit Usulde Vergilendirmeye İlişkin Had ve Tutarlar;
Emtianın Cinsi

Büyükşehir Belediye
S
ınırları Dışında Kalan Yerlerde

Büyükşehir Belediye
S
ınırları İçinde Kalan Yerlerde

Yıllık Alım
Ölçüsü (TL)

Yıllık Satış
Ölçüsü (TL)
Yıllık Alım
Ölçüsü (TL)

Yıllık Satış
Ölçüsü (TL)

Değerli Kağıt 160.000,00 180.000,00 200.000,00 220.000,00
Şeker-Çay 120.000,00 160.000,00 148.000,00 190.000,00
Milli Piy, Bileti, Hemen Kazan, Süper Toto vb. 120.000,00 160.000,00 148.000,00 190.000,00
İçki (Bira ve Şarap Hariç)-İspirto-Sigara-Tütün 120.000,00 160.000,00 148.000,00 190.000,00
Akaryakıt (LPG hariç) 180.000,00 190.000,00 220.000,00 260.000,00

Tasdik Halleri

Tasdik Zamanı

Dayanağı

Öteden beri işe devam edenler Defteri kullanacağı yıldan önce gelen son ayda (Aralık ayı içerisinde) V.U.K.221.Maddesi
Hesap dönemi Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler Defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda V.U.K.221.Maddesi
Yeni işe başlayanlar İşe başlamadan önce (İşe başlanılan gün tasdik ettirilirse ceza kesilmez.) V.U.K.221.Maddesi
Yeni işe başlayan, sınıf değiştiren ve yeni mükellefiyete girenler İşe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde V.U.K.221.Maddesi
Tasdike tabi defterlerin dolması nedeniyle veya sair sebeple yeni defter tasdik ettirme Yeni defter kullanmaya mecbur olanların bunları kullanmaya başlamadan önce V.U.K.221.Maddesi

NOT: Defterler işyerinin bulunduğu, işyeri olmayanlar ikametgahının bulunduğu yerdeki (bulunduğu yerden kasıt, ilin büyükşehir belediyeliği, varsa merkez ilçeler de dâhil olmak üzere büyükşehir belediye hudutları içinde kalan kısım, merkez ilçe olmayan diğer ilçelerde ise, o ilçe belediye hudutları içinin esas alınması anlaşılacaktır.) noterlere tasdik ettirilir. Birden fazla işyeri bulunan mükelleflerin her bir işyeri için işyerinin bulunduğu yerdeki noterlere defter tasdik ettirebileceği gibi merkezden tek bir defter tasdik ettirmek suretiyle bu defterde merkez ve şube hesaplarını ayrı ayrı kodlayarak izlemesi de mümkün bulunmaktadır. Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik ettirilir.

 • Bilanço Hesabına Göre Defter Tutma Hadleri (V.U.K. Genel Tebliği Sıra No:476)

2018 Yılında  Uygulanacak

Tutar (TL)

MADDE 177 Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1-Yıllık;
-Alış Tutarı

190.000,00 TL

-Satış Tutarı

260.000,00 TL

2- Yıllık Gayrisafi İş Hasılatı

100.000,00 TL

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

190.000,00 TL

 • Değer Artış Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (G.V.K. Mükerrer 80)

Yılı

Uygulanan Tutar

Yasal Dayanağı

2018

12.000,00 TL 302 Seri No.lu Genel Tebliği

2017

11.000,00 TL

296 Seri No.lu Genel Tebliği

2016

11.000,00 TL

290 Seri No.lu Genel Tebliği
2015 10.600,00 TL

287 Seri No.lu Genel Tebliği

2014 9.700,00 TL

285 Seri No.lu Genel Tebliği

 

2018 (1)

2017 (2) 2016 (3) 2015 (4)

2014 (5)

I. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)

1.000,00 TL

900,00 TL 900,00 TL 880,00 TL

800,00 TL

II. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)

530,00 TL

470,00 TL 460,00 TL 440,00 TL

400,00 TL

III. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)

240,00 TL

210,00 TL 210,00 TL 200,00 TL

190,00 TL

(1) 29.12.2017 gün ve 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

(2) 27.12.2016 gün ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 296 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

(3) 25.12.2015 gün ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(4) 30.12.2014 gün ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 287 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

(5) 30.12.2013 gün ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Faaliyet Kodu ve Adı Listesi; http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/faaliyet-kodu-ve-adi-listesi

 • Fatura Düzenleme Sınırı (V.U.K. Md.232)*;

Yıllar

Tutar

İlgili Genel Tebliğ

2018

1.000,00 TL VUK Genel Tebliği Sıra No:490

2017

900,00 TL VUK Genel Tebliği Sıra No:476

2016

900,00 TL VUK Genel Tebliği Sıra No:460
2015 880,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:442

2014 800,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:432

2013 800,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:422

(*) Satılan emtia veya ifa edilen hizmet bedelinin yukarıdaki hadleri geçmesi veya bedel söz konusu tutarın altında kalmakla beraber nihai tüketicinin istemesi halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.

Yıllar

Gelir Vergisi

Mükellefleri İçin

Kurumlar Vergisi

Mükellefleri İçin

2018 % 15

% 20

2017

% 15 % 20

2016

% 15 % 20
2015 % 15

% 20

2014

% 15

% 20

 • Gelir Vergisi Tarifesi, 2018 yılı için aşağıdaki gibidir;
14.800,00 TL’ye kadar

%15

34.000,00 TL’nin 14.800,00 TL’si için 2.220,00 TL, fazlası

%20

80.000,00 TL’nin 34.000,00 TL’si için 6.060,00 TL, (ücret gelirlerinde 120.000,00 TL’nin 34.000,00 TL’si için 6.060,00 TL), fazlası

%27

80.000,00 TL’den fazlasının 80.000,00 TL’si için 18.480,00 TL, (ücret gelirlerinde 120.000,00 TL’den fazlasının 120.000,00 TL’si için 29.280,00 TL), fazlası

% 35

Hesap Dönemi

Oranı

Dayanağı

2018

% 22 K.V.K Geçici Mad.10

2017

% 20

K.V.K Mad.32

2016 % 20

K.V.K Mad.32

2015

% 20 K.V.K Mad.32
2014 % 20

K.V.K Mad.32

Gelirin Elde Edildiği Yıl

İstisna Tutarı

Dayanağı

2018

4.400,00 TL 302 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2017

3.900,00 TL

296 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2016

3.800,00 TL

290 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2015 3.600,00 TL

287 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2014

3.300,00 TL

285 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2013

3.200,00 TL

284 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

Bilançolar

45,40 TL

Gelir Tabloları

21,80 TL

İşletme Hesabı Özetleri

21,80 TL

Dönemler

Faiz Oranı (Yıllık)

Yasal Düzenleme

21.10.2010 tarihinden itibaren

%12

Seri : C Sıra No : 2 Tahsilat Genel Tebliği
21.11.2009 tarihinden itibaren

%19

Seri : C Sıra No : 1 Tahsilat Genel Tebliği
28.04.2006 – 20.11.2009 tarihleri arasında

%24

438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği
04.03.2005 – 27.04.2006 tarihleri arasında

%30

434 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği

Yılı

Uygulanan Tutar

Yasal Dayanağı

2018

1.800,00 TL 302 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2017 1.600,00 TL

296 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2016

1.580,00 TL 290 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2015 1.500,00 TL

287 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2014

1.400,00 TL

285 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları; 27.12.2016 tarih ve 29931 48 Seri No’lu Veraset ve İntikal Kanunu Genel Tebliği
 • Vergi Beyannamelerinde Uygulanan Damga Vergisi Tutarları
Yıllık gelir vergisi beyannameleri

58,80 TL

Kurumlar vergisi beyannameleri

78,50 TL

Katma değer vergisi beyannameleri

38,80 TL

Muhtasar beyannameler

38,80 TL

Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

38,80 TL

Gümrük İdarelerine verilen beyannameler

78,50 TL

Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

28,90 TL

31.05.2016 Tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS Kanununu uyarınca verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler

46,00 TL

Yılı

Uygulanan Tutar Yasal Dayanağı
2018 16,00 TL

302 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2017

14,00 TL 296 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2016 13,70 TL

290 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2015

13,00 TL 287 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği
2014 12,00 TL

285 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

 • Yeniden Değerleme Oranları;

 Yılı

Yeniden Değerleme Oranları

2017

Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:476) %14,47
2016 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:476)

%3,83

2015

Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:457) %5,58
2014 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:441)

%10,11

2013

Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:430) %3,93
2012 Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:419)

%7,80

 

Bu yazıyı paylaşın!

Bir Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Copyright © BuMesele.com / İzinsiz kullanılamaz.