Ödenmeyen SGK Priminin Kurumlar Beyanındaki Durumu – BuMesele

Ödenmeyen SGK Priminin Kurumlar Beyanındaki Durumu

29961 sayı ve 27.01.2017 tarihli Resmi Gazetede “6770 Sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlanmıştır.

MADDE 28 – 5510 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 72- Bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen sigortalıları çalıştıran özel sektör işverenlerinden, 2016 yılı Aralık ayı için geçici 68 inci, 2017 yılı Ocak ve Şubat ayları için geçici 71 inci madde kapsamında Hazine katkısına müstahak olanların, anılan maddeler uyarınca Hazine katkısı hesabında ilgili aylarda dikkate alınacak prim ödeme gün sayısının günlük 60 TL ile çarpımı sonucu bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden hesaplanacak 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarlarını, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde Kurumca belirlenecek tarihe kadar ödemeleri halinde bu aylara ilişkin primler süresinde ödenmiş sayılır. Bu maddenin uygulamasında, 2016 ve 2017 yılı içerisinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerleri için sigorta primlerini yasal süresinde ödeme şartı aranmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurumca belirlenir.”

denmiştir.

Bu maddeye göre;

İlgili Dönem

Ödemenin Yapılacağı Ay

2016 Aralık

2017 Ekim

2017 Ocak

2017 Kasım

2017 Şubat

2017 Aralık

2016 Aralık, 2017 Ocak ve 2017 Şubat ayları için verilen bu erteleme teşvikinden yararlanabilmek için, teşvik kapsamındaki aylar dışındaki sigorta prim borçlarının zamanında ödenmesi şartı aranmaktadır.

Peki Nisan ayında düzenlenmesi gereken Kurumlar Vergisi Beyannamesinde 2016 Aralık ayına ait SGK primi ödenemeden gider yazılabilecek midir?

Mersin Vergi Dairesi Başkanlığı’nın 11.04.2017 tarih, 18008620-125[2017-721-1]-16071 sayı ve “Ödemesi Ertelenen SGK Primlerinin Kurum Kazancının Tespitinde Gider Olarak Dikkate Alınıp Alınmayacağı” başlıklı özelgesinde “5510 sayılı Kanunun geçici 72 inci maddesi ile yapılan düzenlemeye göre Aralık 2016 dönemine ilişkin sigorta primlerinin 2017 takvim yılının Ekim ayında ödenmesi mümkün olsa da, 174 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yer alan açıklamalar çerçevesinde Aralık ayına ilişkin primler ancak ertesi yılın Ocak ayı içinde ödenmesi durumunda Aralık ayının gideri olarak dikkate alınabileceğinden, 2017 yılı Ocak ayı içinde ödenmeyen 2016 Aralık ayına ait sigorta primlerinin 2016 yılı kazancının tespitinde gider olarak dikkate alınması mümkün bulunmamaktadır.” denmiştir.

Burada Kanun ve Özelge birbiriyle çelişir durumdadır.  Kurumlar Vergisinin Beyan edilme tarihi olan 25 Nisan 2017 tarihinden önce konunun bir an önce çözüme kavuşturulması gerekmektedir. Ancak maalesef ki böyle bir çözüm yolu bulunmayıp, kanunun mükellefe tanıdığı hakkı özelge elinden almış bulunuyor. Kurumlar Vergisi Beyanını verirken bu konuya dikkat etmeyi unutmayın.

Yararlanılan Kaynak;

http://www.resmigazete.gov.tr

Bu yazıyı paylaşın!

Bir Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Copyright © BuMesele.com / İzinsiz kullanılamaz.