6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi – BuMesele

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun Yürürlüğe Girdi

Varlık Barışı olarak çıkması düşünülen daha sonra kapsamı genişletilen “6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun”, 19 Ağustos 2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yazıda; kanunda yer verilen düzenlemeler, getirilen imkanlar, genel bilgiler, kapsadığı dönem, başvuru yeri, tarihi, ödeme planı ve daha fazlası ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

6736 sayılı Kanun’da;

 • Vergi ile sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılması,
 • Matrah artırımı,
 • Kayıt dışı faaliyetlerin kayıt altına alınması,
 • Vergi incelemesinde olan konuların dava yoluna gidilmeksizin çözümlenmesi ve
 • Varlık Barışı
 • Kesinleşmiş, kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar,
 • İnceleme ve tarhiyat safhasında olan alacaklar
 • Pişmanlık veya kendiliğinden beyan

ile ilgili düzenlemelere yer verilmektedir.

Kanun ile Getirilen İmkanlar

 • 06.2016 tarihi itibariyle gecikmiş vergi borçlarında Yİ-ÜFE oranında güncelleme,
 • Motorlu Taşıtlar ve Trafik Para Cezalarında büyük oranda indirim,
 • Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca %50 indirim,
 • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %50’sinin silinmesi,
 • Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,
 • Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların milli ekonomiye kazandırılması (Varlık Barışı),
 • İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,
 • Eczanelerde cezasız ve faizsiz stok kayıtlarının düzeltilmesi,
 • Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler için vergi incelemesinden muafiyet,
 • İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması,
 • Beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyanı,
 • Yapılandırılan borçların kredi kartı ile ödenmesi,
 • 6552 sayılı Kanun kapsamında devam eden borçların yeniden yapılandırılması,
 • Vadesi 31.12.2011 tarihinden önce olan 50 TL ve altındaki borçların silinmesi,

gibi önemli imkanlar getirilmiştir.

Kanun ile ilgili Genel Bilgiler

Yeniden Yapılandırma Kapsamına Giren Alacaklar aşağıda sayılmıştır;

 • V.K., K.V.K., K.D.V.K., ÖTV, Damga ve Emlak Vergisi gibi V.U.K. Kapsamına giren vergiler ile bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (2016 yılı Temmuz ayında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksiti ve 2016 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti hariç) ve vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları (usulsüzlük, özel usulsüzlük),
 • Gümrük Kanunu ve ilgili diğer kanunlar kapsamında gümrük yükümlülüğü doğan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip edilen gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı alacakları,
 • Sosyal güvenlik primi, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, SGDP, isteğe bağlı sigorta primleri ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zamları,
 • Askerlik Kanunu, Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Milletvekili Seçimi Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliklerinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Karayolu Taşıma Kanunu, Nüfus Hizmetleri Kanunu, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanun, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun ve Karayolları Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun gereğince verilen idari para cezaları,
 • Belediyelerin idari para cezaları ile su, atık su, katı atık ücreti alacakları, büyükşehir belediyelerinin katı atık ücreti alacakları ile büyükşehir belediyelerine bağlı su ve kanalizasyon idarelerinin su ve atık su bedeli alacakları ile bu alacaklara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar.

Kanun’un Kapsadığı Dönem

Yapılandırmaya konu olacak alacaklar esas itibarıyla 30.06.2016 tarihi dikkate alınarak belirlenmiştir. 2016 yılı Temmuz ayında ödenmesi gereken gelir vergisi ikinci taksiti ve 2016 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi ikinci taksiti Kanun kapsamı dışında tutulmuştur.

Kanun Hükmünden Yararlanmak için Başvuru Yeri ve Tarihleri

Başvurular,

 • Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi (gib.gov.tr) üzerinden ya da
 • Bağlı olunan vergi dairesine şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir.

* Birden fazla vergi dairesine borcu olanlar, her bir vergi dairesine ayrı ayrı başvuru yapacaklardır.

Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen 2. ayın sonuna kadar (31 Ekim 2016) ilgili kuruma başvurulması gerekiyor.

Başvurular,

 • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi için 3. ayın (30 Kasım 2016) sonuna,
 • Varlık Barışı için ise 31 Aralık 2016 sonuna

kadar devam edecektir.

Yİ-ÜFE (Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi) Tutarının Hesaplanması ve Hesaplamada Kullanılacak Yİ-ÜFE Tablosu

Yİ-ÜFE tutarı; gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacaklar için esas alınan hesaplama yöntemi kullanılarak hesaplanacaktır. Yİ-ÜFE tutarının hesaplanmasında; gecikme faizi ve gecikme zammının hesaplama yöntemi ve hesaplama süreleri değiştirilmeyecek, sadece aylık gecikme zammı/gecikme faizi oranı yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları kullanılacaktır.

Bu hesaplamalarda ilk aya ilişkin esas alınacak Yİ-ÜFE aylık değişim oranı, alacağın vadesinin rastladığı ay için açıklanmış olan oran olacaktır. Alacağın vade tarihlerinin ayın son günlerine rastladığı hallerde de Yİ-ÜFE aylık değişim oranı vade tarihinin rastladığı aydan başlamak suretiyle hesaplanacaktır.

Aşağıda hesaplama kullanılacak Yİ-ÜFE tablosuna yer verilmiştir.

Yıl

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

2006

1,96

0,26 0,25 1,94 2,77 4,02 0,86 -0,75 -0,23 0,45 -0,29

-0,12

2007

-0,05

0,95 0,97 0,80 0,39 -0,11 0,06 0,85 1,02 -0,13 0,89

0,15

2008

0,42

2,56 3,17 4,50 2,12 0,32 1,25 -2,34 -0,90 0,57 -0,03

-3,54

2009

0,23

1,17

0,29 0,65 -0,05 0,94 -0,71 0,42 0,62 0,28 1,29 0,66

2010

0,58

1,66

1,94 2,35 -1,15 -0,50 -0,16 1,15 0,51 1,21 -0,31

1,31

2011

2,36 1,72 1,22 0,61 0,15 0,01 -0,03 1,76 1,55 1,60 0,65

1,00

2012

0,38 -0,09 0,36 0,08 0,53 -1,49 -0,31 0,26 1,03 0,17 1,66

-0,12

2013

-0,18

-0,13 0,81 -0,51 1,00 1,46 0,99 0,04 0,88 0,69 0,62

1,11

2014

3,32

1,38 0,74 0,09 -0,52 0,06 0,73 0,42 0,85 0,92 -0,97

-0,76

2015

0,33

1,20 1,05 1,43 1,11 0,25 -0,32 0,98 1,53 -0,20 -1,42

-0,33

2016

0,55 -0,20 0,40 0,52 1,48 0,41

Kesinleşmiş Alacaklar

6736 sayılı Kanunun 2. maddesinde kesinleşmiş alacaklara ilişkin hükümler yer almaktadır. 19 Ağustos 2016 tarihi itibarıyla bir alacağın kesinleşmiş olarak kabul edilmesi için;

 • İlk derece yargı mercileri nezdinde dava açma süresi geçmiş,
 • İtiraz/istinaf veya temyiz süreleri geçmiş,
 • İdari para cezalarına ilişkin idari yaptırım kararlarına karşı dava açma süresi geçmiş
 • Uzlaşma hükümlerinden yararlanma süresi geçmiş veya uzlaşılmış

olması gerekmektedir.

Kesinleşmiş alacaklar yeniden yapılandırıldığında ödenecek ve silinecek kamu alacakları aşağıdaki şekilde olacaktır.

Ödenecek Tutar

Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar
Vergi / Gümrük vergisi asıllarının tamamı Vergi aslına bağlı olarak kesilen cezaların ya da idari para cezalarının tamamı
Vergi aslına bağlı olmayan cezaların % 50’si Vergi aslına bağlı olmayan cezaların kalan % 50’si
İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen

vergi cezalarının % 50’si

İştirak, yardım ve teşvik fiilleri nedeniyle kesilen vergi cezalarının kalan % 50’si

Gecikme faizi, gecikme zammı ve gecikme cezası yerine Yİ-ÜFE esas alınarak belirlenecek tutar

Gecikme cezası, gecikme zammı, gecikme faizi gibi fer’i alacakların tamamı

* Bu madde hükmünden yararlanmak isteyen borçluların maddede belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları gerekmektedir.

Notlar:

 • 08.2016 tarihi itibariyle ihtirazi kayıtla beyan edilen ancak ödenmemiş vergiler, dava konusu yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın Kanunun kesinleşmiş alacaklara ilişkin 2. maddesi kapsamında yapılandırılabilecektir. Bu takdirde, ihtilafa ilişkin yargı mercilerince verilmiş kararlar dikkate alınmadan mükelleflerin beyanı üzerine tahakkuk eden tutar esas alınarak Kanun hükmünden yararlanılacaktır.
 • 08.2016 tarihinden önce Vergi Usul Kanunu’nun uzlaşma hükümlerinden yararlanılması üzerine kesinleşmiş; ancak henüz ödeme süresi geçmemiş borçlular, uzlaşma sonucu tahakkuk eden vergi ve ceza tutarları ile hesaplanan gecikme faizleri dikkate alınarak Kanun hükümlerinden yararlanabileceklerdir.
 • 2016 yılında tahakkuk eden ve 19.08.2016 tarihine kadar ödenmemiş olan geçici vergilere bağlı gecikme faizi ve gecikme zamları yerine bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ödenmek suretiyle yapılandırma imkânından yararlanılabilecektir.

Buna göre, 2016 yılı birinci geçici vergi 30.06.2016 tarihinden önce tahakkuk ettiğinden, bu döneme ilişkin ödenmemiş geçici vergi borcu için de bu imkandan yararlanılabilecektir.

Kesinleşmemiş veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar

Bu Kanunun 3. maddesinde kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklara ilişkin hükümler yer almaktadır. Bu alacaklar aşağıdaki gibi 3 ana başlık altında toplanmaktadır.

 • Vergi mahkemesinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar,

Alacak Konusu

Alacak Tutarı

Vergi/Gümrük vergisinin aslı

%50’si ödenecek. Kalan kısmın (% 50’nin) tahsilinden vazgeçilecek
Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamları Tamamının tahsilinden vazgeçilecek
Vergi aslına bağlı olmayan cezalar (usulsüzlük, özel usulsüzlük) Asla bağlı olmayan cezaların % 25’i ödenecek. Kalan kısmın (% 75’in) tahsilinden vazgeçilecek.
Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı

Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, bunların yerine, vergi aslının ödenecek %50’lik kısmı üzerinden, aylık Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilecek

 

 • Temyiz veya itiraz/istinaf süreleri geçmemiş ya da itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş ya da karar düzeltme talep süresi geçmemiş veya bu yola başvurulmuş olan ikmalen, re’sen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergilerine ilişkin tahakkuklar,

Bu aşamada Kanun; en son kararın Terkin, Tasdik veya Tadilen Tasdik ve Bozma Kararı olması sonucuna göre farklı imkanlar sunmaktadır. Kanunda geçen ve alacakların tespitinde esas alınacak olan “en son karar” ifadesi tarhiyata/tahakkuka ilişkin verilen ve Kanun’un yayımı tarihinden önce taraflardan birine tebliğ edilmiş olan karardır. İdareye tebliğ edilip, mükellefe tebliğ edilmemesinin veya tam tersi durumun herhangi bir önemi bulunmamaktadır.

Vergi Mahkemesi Kararı Terkin Etmişse

Alacak Konusu

Alacak Tutarı

Vergi/Gümrük vergisinin aslı İlk tarhiyata/ tahakkuka esas verginin/gümrük vergisinin %20’si ödenecek. Kalan kısmın (% 80’inin) tahsilinden vazgeçilecek.
Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamları Tamamının tahsilinden vazgeçilecek
Vergi aslına bağlı olmayan cezalar (usulsüzlük, özel usulsüzlük) Asla bağlı olmayan cezaların % 10’u ödenecek. Kalan kısmın (% 90’ın) tahsilinden vazgeçilecek
Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, bunların yerine, vergi aslının ödenecek %20’lik kısmı üzerinden, aylık Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilecek.

Vergi Mahkemesi Kararı Tasdik Etmişse

Alacak Konusu

Alacak Tutarı

Vergi/Gümrük vergisinin aslı Tasdik edilen kısmın tamamı, terkin edilen kısmın % 20’si ödenecek.
Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamları Tamamının tahsilinden vazgeçilecek
Vergi aslına bağlı olmayan cezalar (usulsüzlük, özel usulsüzlük) Asla bağlı olmayan cezaların % 50’i ödenecek. Kalan kısmın (% 50’sinin) tahsilinden vazgeçilecek.
Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, bunların yerine, vergi aslının ödenecek kısmı (%100 veya % 20) üzerinden, aylık Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilecek.

 Danıştay veya bölge idare mahkemesi bozma kararı vermişse 

Alacak Konusu

Alacak Tutarı

Vergi/Gümrük vergisinin aslı %50’si ödenecek. Kalan kısmın (% 50’nin) tahsilinden vazgeçilecek.
Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamları Tamamının tahsilinden vazgeçilecek
Vergi aslına bağlı olmayan cezalar (usulsüzlük, özel usulsüzlük) Asla bağlı olmayan cezaların % 25’i ödenecek. Kalan kısmın (% 75’i) tahsilinden vazgeçilecek.
Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, bunların yerine, vergi aslının ödenecek %50’lik kısmı üzerinden, aylık Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilecek.

Kısmen onama, kısmen bozma kararı verilmişse

Kısmen onama kısmen bozma kararı verilmişse; onanan kısım için “tasdik kararı”, bozulan kısım için “bozma kararı” hükümleri geçerli olacaktır.

 • Uzlaşma aşamasında bulunan tarhiyatlar

Burada kastedilen “Uzlaşma” tarhiyat sonrası uzlaşma safhasıdır. Tarhiyat öncesi uzlaşma aşamasındakiler inceleme safhası kapsamındadır.

Alacak Konusu

Alacak Tutarı

Vergi/Gümrük vergisinin aslı %50’si ödenecek. Kalan kısmın (% 50’nin) tahsilinden vazgeçilecek.
Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamları Tamamının tahsilinden vazgeçilecek
Vergi aslına bağlı olmayan cezalar (usulsüzlük, özel usulsüzlük) Asla bağlı olmayan cezaların % 25’i ödenecek. Kalan kısmın (% 75’i) tahsilinden vazgeçilecek.
Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı Faiz, gecikme faizi ve gecikme zammının tamamının tahsilinden vazgeçilecek, bunların yerine, vergi aslının ödenecek %50’lik kısmı üzerinden, aylık Yİ/ÜFE oranları ile hesaplanacak tutar tahsil edilecek.

 Yapılmış ödemenin mahsubu ve iade

 Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödeme yapılmış olması durumunda;

– Vergi mahkemeleri nezdinde dava devam ederken tahakkuk etmeyen vergilerin, Kanunun yayım tarihinden önce ödenmiş olması halinde,

– İlk derece mahkemesince verilen tasdik kararının üst yargı organınca bozulması üzerine, vergilerin Kanunun yayım tarihinden önce ödenmiş olması halinde,

Ödenmiş tutar, yapılandırılma sonucunda hesaplanan vergi ve Yİ-ÜFE tutarından mahsup edilecek; kalan tutar, bu Kanunun 10. maddesi gereğince red ve iade edilecektir.

İnceleme ve Tarhiyat Safhasında Bulunan Vergiler

Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce başlanılmış ve Kanunun yayım tarihi itibariyle tamamlanamamış vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerinin tamamlanması sonucunda tarh edilecek vergiler ile bunlara bağlı cezalar ve gecikme faizleri ile vergi aslına bağlı olmayan cezalar;

Alacak Konusu

Alacak Tutarı

Vergi/Gümrük vergisinin aslı %50’si ödenecek. Kalan kısmın (% 50’nin) tahsilinden vazgeçilecek.
Vergi aslına bağlı vergi cezası/idari para cezası ve gecikme zamları Tamamının tahsilinden vazgeçilecek. İştirak nedeniyle kesilecek vergi ziyaı cezaları için vergi cezasının %25’i ödenecek
Vergi aslına bağlı olmayan cezalar (usulsüzlük, özel usulsüzlük) Asla bağlı olmayan cezaların % 25’i ödenecek. Kalan kısmın (% 75’in) tahsilinden vazgeçilecek.
Faiz, gecikme faizi, gecikme zammı Gecikme faizleri yerine tarh edilen verginin ödenecek olan %50 lik kısmı üzerinden, verginin vade tarihinden bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar aylık Yİ-ÜFE oranlarıyla hesaplanacak tutar ödenecek. Ayrıca ihbarnamenin tebliği üzerine belirlenen dava açma süresinin sonuna kadar gecikme faizi hesaplanacak.

Pişmanlık veya Kendiliğinden Yapılan Beyanlar

Bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar (31.10.2016);

 • VUK’ nun 371’inci maddesine göre pişmanlıkla veya 30/4 üncü maddesine göre kendiliğinden verilen beyannameler,
 • 4458 sayılı Kanuna ve ilgili diğer kanunlara göre tahakkuku ve tahsili gerektiği halde beyan edilmeyen aykırılıklara ait gümrük vergileri ile faizleri ile 2016 yılına ve daha önceki dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun kapsadığı dönemlere ilişkin olarak bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar (31.10.2016) bildirilen daha önce bildirilmemiş veya eksik bildirilmiş emlak vergisi bu kapsamdadır.

Ödenecek Tutar

Tahsilinden Vazgeçilecek Tutar

Tarh edilen verginin tamamı Alacak aslına bağlı olmayan cezaların tamamı
Pişmanlık zammı veya gecikme faizi yerine Kanunun yayımlandığı tarihine kadar Yi-ÜFE tutarı Pişmanlık zammı ve gecikme faizinin tamamı

Vergi ziya cezasının tamamı

Ödeme Planı

İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi

Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın;

 • İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, bu tutara 19.08.2016 tarihinden ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmayacaktır.
 • İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi hâlinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarı (bu Kanunun 4 üncü maddesine göre fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi dâhil) üzerinden ayrıca %50 indirim yapılacaktır.

Taksitle ödeme yapılması

Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;

Taksit Sayısı

Katsayı

6 eşit taksit için

1,045
9 eşit taksit için

1,083

12 eşit taksit için

1,105

18 eşit taksit için

1,150

katsayıları ile çarpılacak ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler hâlinde ödenecek taksit tutarı hesaplanacaktır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilecektir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması hâlinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecektir.

* Yapılandırılan borçlar Gelir İdaresi Başkanlığının (www.gib.gov.tr) adresi üzerinden kredi kartıyla veya vergi daireleri vezneleri ile tahsile yetkili bankalara ödenebilecektir.

* Borçların, başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha fazla taksitte ödenmesi mümkün değilken daha az taksitte ödeme yapılması mümkündür. Bu durumda ödenecek tutar, son taksit sayısına göre belirlenen katsayıya göre düzeltilecektir.

* Kredi kartıyla peşin ya da taksitle ödenmesi mümkündür. Kredi kartıyla ödemeler internet adresinde (www.gib.gov.tr) yer alan internet vergi dairesinden yapılabilecektir. Kredi kartıyla ödeme yapıldığında, işlem tarihi itibarıyla borç ödenmiş olacaktır. Kredi kartıyla, bir veya birden fazla taksitin ödenmesi mümkündür.

Taksitlerin Süresinde Ödenmemesi

Yapılandırmanın devam edebilmesi için, ilk iki taksitinin süresinde ödenmesi şarttır. Ayrıca, taksitlerden bir takvim yılında en fazla iki tanesinin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi hali Kanunun ihlal nedeni sayılmayacaktır. Bu durumda, diğer taksitler ilgili dönemlerinde ödenebilecektir. Süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarları ise en geç son taksiti izleyen ay sonuna kadar ödenecek ve ödemede gecikilen süre için gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.

 

Kanuna ve yararlanılan kaynaklara aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

http://www.gib.gov.tr/gibmevzuat

http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/yayinlar/6736rehberi.pdf

http://www.verginet.net/dtt/11/Vergi-Sirkuleri-2016-84.aspx

Bu yazıyı paylaşın!

Bir Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Copyright © BuMesele.com / İzinsiz kullanılamaz.