6736 Sayılı Kanun 5 Seri Nolu Genel Tebliğ Yayımlandı – BuMesele

6736 Sayılı Kanun 5 Seri Nolu Genel Tebliğ Yayımlandı

29.01.2017 tarihli ve 29963 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5 Seri No.lu Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 sayılı Kanun Genel Tebliğinde, 18.01.2017 tarihli ve 6770 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 26 ncı maddesiyle 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanuna eklenen geçici 2 nci maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için;

  • 6736 sayılı Kanunun 2, 3 veya 4 üncü maddeleri ile 10 uncu maddesinin on dokuzuncu fıkrası kapsamında borçların yapılandırılmış olması,
  • 01.2017 tarihi itibarıyla ödenmesi gereken tutarların süresinde ödenmemesi nedeniyle Kanun hükümlerinin ihlal edilmiş olması,
  • İhlale neden olan tutarların, ödenmesi gereken tarihten 27.01.2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) geçen süre (her ay ve kesri) için hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte 31 Mayıs 2017 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ödenmesi,

gerekmektedir.

Fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için ayrıca yazılı bir başvuru aranılmayacaktır,

– 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla büyükşehir belediyesi sınırlarına dâhil edilen yerlerdeki su ve atık su alacaklarından, 6736 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin yedinci fıkrası kapsamında yapılandırılanlar hakkında da yukarıdaki açıklamalara göre işlem yapılacaktır.

– 6736 sayılı Kanunun 5 ve 6 ncı maddelerinden yararlanan mükelleflerin ödemeleri gereken tutarları süresinde ödememeleri halinde Kanun hükümleri ihlal olmadığından, anılan maddeler uyarınca ödenecek tutarlar fıkra kapsamına girmemektedir.

Örnekler ve tebliğ ayrıntıları için;

http://www.gib.gov.tr/node/119412

Bu yazıyı paylaşın!

Bir Yorum Ekleyin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

error: Copyright © BuMesele.com / İzinsiz kullanılamaz.