Muhasebeciler İçin Yararlı Bilgiler 2019 – BuMesele

Muhasebeciler İçin Yararlı Bilgiler 2019

2017 ve 2018 yıllarında da sitemizde yer alan, muhasebecilerin ihtiyaç duydukça faydalanabilecekleri bilgileri içeren yazımız bu yıl da sizlerle.

Yıllar

Tutar

İlgili Genel Tebliğ

2019

1.200,00 TL VUK Genel Tebliği Sıra No:504

2018

1.000,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:490

2017

900,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:476

2016

900,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:460

2015 880,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:442

 • Anlaşmalı Bankalar;

http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/anlasmali-bankalar-vergi-tahsil-yetkisi-verilen-bankalar

 • Arızi Kazançlara İlişkin İstisna Tutarı (G.V.K. Madde 82)

Yıllar

Tutar

İlgili Genel Tebliğ

2019

33.000,00 TL

305 Seri No.lu Genel Tebliği

2018

27.000,00 TL

302 Seri No.lu Genel Tebliği

2017

24.000,00 TL

296 Seri No.lu Genel Tebliği

2016

24.000,00 TL

290 Seri No.lu Genel Tebliği

2015

23.000,00 TL

287 Seri No.lu Genel Tebliği

 • Asgari Ücretten Yapılan Gelir Vergisi ve Damga Vergisi Kesintileri

01.01.2019 – 31.12.2019

Asgari Ücret

2.558,40

TL
SSK Primi %14

358,18

TL
İşsizlik Sigortası Fonu %1

25,58

TL
Kümülatif Vergi Matrahı

2.174,64

TL
Gelir Vergisi %15

326,20

TL
Damga Vergisi

19,42

TL
Kesintiler Toplamı

729,38

TL
Kalan

1.829,02

TL
Asgari Geçim İndirimi (*)

191,88

TL
Net Asgari Ücret

2.020,90

TL

 İşverene Maliyet;

Asgari Ücret

2.558,40

TL
SSK İşveren (%15,5)

396,55

TL
İşsizlik İşveren (%2)

51,17

TL
Toplam Maliyet

3.006,12

TL

NOT: 16 yaşını doldurmamış işçiler için de aynı hesaplamalar yapılacaktır.

(*) Asgari geçim indirimi tutarı; Gelir Vergisi Kanununun 32. Maddesi uyarınca, işçinin bekâr ve çocuksuz olduğu dikkate alınarak hesaplanmıştır.

 • Asgari Geçim İndirimi 2019
  Medeni Durum Aylık Tutar
  Bekar 191,88 TL
  Evli eşi çalışmayan 230,26 TL
  Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu 259,04 TL
  Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu 287,82 TL
  Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu 326,20 TL
  Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu 326,20 TL
  Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu 326,20 TL
  Evli eşi çalışan 191,88 TL
  Evli eşi çalışan 1 çocuklu 220,66 TL
  Evli eşi çalışan 2 çocuklu 249,44 TL
  Evli eşi çalışan 3 çocuklu 287,82 TL
  Evli eşi çalışan 4 çocuklu 307,01 TL
  Evli eşi çalışan 5 çocuklu 326,20 TL
 • BA-BS Formlarının Bildirimi; http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/user_upload/Yararli_Bilgiler/ba-bsbildirimi.pdf
 • Basit Usulde Vergilendirmeye İlişkin Had ve Tutarlar;
  Emtianın Cinsi

  Büyükşehir Belediye
  S
  ınırları Dışında Kalan Yerlerde

  Büyükşehir Belediye
  S
  ınırları İçinde Kalan Yerlerde

  Yıllık Alım
  Ölçüsü (TL)

  Yıllık Satış
  Ölçüsü (TL)
  Yıllık Alım
  Ölçüsü (TL)

  Yıllık Satış
  Ölçüsü (TL)

  Değerli Kağıt 190.000,00 220.000,00 240.000,00 270.000,00
  Şeker-Çay 148.000,00 190.000,00 180.000,00 230.000,00
  Milli Piy, Bileti, Hemen Kazan, Süper Toto vb. 148.000,00 190.000,00 180.000,00 230.000,00
  İçki (Bira ve Şarap Hariç)-İspirto-Sigara-Tütün 148.000,00 190.000,00 180.000,00 230.000,00
  Akaryakıt (LPG hariç) 220.000,00 230.000,00 270.000,00 320.000,00

Tasdik Halleri

Tasdik Zamanı

Dayanağı

Öteden beri işe devam edenler Defteri kullanacağı yıldan önce gelen son ayda (Aralık ayı içerisinde) V.U.K.221.Maddesi
Hesap dönemi Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler Defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda V.U.K.221.Maddesi
Yeni işe başlayanlar İşe başlamadan önce (İşe başlanılan gün tasdik ettirilirse ceza kesilmez.) V.U.K.221.Maddesi
Yeni işe başlayan, sınıf değiştiren ve yeni mükellefiyete girenler İşe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak on gün içinde V.U.K.221.Maddesi
Tasdike tabi defterlerin dolması nedeniyle veya sair sebeple yeni defter tasdik ettirme Yeni defter kullanmaya mecbur olanların bunları kullanmaya başlamadan önce V.U.K.221.Maddesi

NOT: Defterler işyerinin bulunduğu, işyeri olmayanlar ikametgahının bulunduğu yerdeki (bulunduğu yerden kasıt, ilin büyükşehir belediyeliği, varsa merkez ilçeler de dâhil olmak üzere büyükşehir belediye hudutları içinde kalan kısım, merkez ilçe olmayan diğer ilçelerde ise, o ilçe belediye hudutları içinin esas alınması anlaşılacaktır.) noterlere tasdik ettirilir. Birden fazla işyeri bulunan mükelleflerin her bir işyeri için işyerinin bulunduğu yerdeki noterlere defter tasdik ettirebileceği gibi merkezden tek bir defter tasdik ettirmek suretiyle bu defterde merkez ve şube hesaplarını ayrı ayrı kodlayarak izlemesi de mümkün bulunmaktadır. Defterler anonim ve limited şirketlerin kuruluş aşamasında şirket merkezinin bulunduğu yer ticaret sicili memuru veya noter tarafından tasdik ettirilir.

 • Bilanço Hesabına Göre Defter Tutma Hadleri (V.U.K. Genel Tebliği Sıra No:504)

2019 Yılında  Uygulanacak

Tutar (TL)

MADDE 177 Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri
1-Yıllık;
-Alış Tutarı

230.000,00 TL

-Satış Tutarı

320.000,00 TL

2- Yıllık Gayrisafi İş Hasılatı

120.000,00 TL

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

230.000,00 TL

 • Değer Artış Kazançlarına İlişkin İstisna Tutarı (G.V.K. Mükerrer 80)

Yılı

Uygulanan Tutar

Yasal Dayanağı

2019

14.800,00 TL

305 Seri No.lu Genel Tebliği

2018

12.000,00 TL

302 Seri No.lu Genel Tebliği

2017

11.000,00 TL

296 Seri No.lu Genel Tebliği

2016

11.000,00 TL

290 Seri No.lu Genel Tebliği

2015

10.600,00 TL

287 Seri No.lu Genel Tebliği

 

2019 (1)

2018 (2) 2017 (3) 2016 (4)

2015 (5)

I. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)

1.200,00 TL

1.000,00 TL 900,00 TL 900,00 TL

880,00 TL

II. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)

650,00 TL

530,00 TL 470,00 TL 460,00 TL

440,00 TL

III. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)

290,00 TL

240,00 TL 210,00 TL 210,00 TL

200,00 TL

(1) 31.12.2018 gün ve 30642 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 305 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

(2) 29.12.2017 gün ve 30285 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 302 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

(3) 27.12.2016 gün ve 29931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 296 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

(4) 25.12.2015 gün ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(5) 30.12.2014 gün ve 29221 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 287 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Faaliyet Kodu ve Adı Listesi; http://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/yararli-bilgiler/faaliyet-kodu-ve-adi-listesi

 • Fatura Düzenleme Sınırı (V.U.K. Md.232)*;

Yıllar

Tutar

İlgili Genel Tebliğ

2019

1.200,00 TL VUK Genel Tebliği Sıra No:504

2018

1.000,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:490

2017

900,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:476

2016

900,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:460

2015 880,00 TL

VUK Genel Tebliği Sıra No:442

(*) Satılan emtia veya ifa edilen hizmet bedelinin yukarıdaki hadleri geçmesi veya bedel söz konusu tutarın altında kalmakla beraber nihai tüketicinin istemesi halinde emtiayı satanın veya işi yapanın fatura vermesi mecburidir.

Yıllar

Gelir Vergisi

Mükellefleri İçin

Kurumlar Vergisi

Mükellefleri İçin

2019

% 15

% 20

2018

% 15

% 20

2017

% 15

% 20

2016

% 15

% 20

2015

% 15

% 20

 • Gelir Vergisi Tarifesi, 2019 yılı için aşağıdaki gibidir;
18.000,00 TL’ye kadar %15
40.000,00 TL’nin 18.000,00 TL’si için 2.220,00 TL, fazlası %20
98.000,00 TL’nin 40.000,00 TL’si için 7.100,00 TL, (ücret gelirlerinde 148.000,00 TL’nin 40.000,00 TL’si için 7.100,00 TL), fazlası %27
98.000,00 TL’den fazlasının 98.000,00 TL’si için 22.760,00 TL, (ücret gelirlerinde 148.000,00 TL’den fazlasının 148.000,00 TL’si için 36.260,00 TL), fazlası % 35

01.2019-30.06.2019 dönemi için; 6.017,60 TL

01.07.2019-31.12.2019 dönemi için; 6.379,86 TL

Hesap Dönemi

Oranı

Dayanağı

2019

% 20

K.V.K Mad.32

2018

% 20

K.V.K Mad.32

2017

% 20

K.V.K Mad.32

2016

% 20

K.V.K Mad.32

2015

% 20

K.V.K Mad.32

Gelirin Elde Edildiği Yıl

İstisna Tutarı

Dayanağı

2019

5.400,00 TL

305 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2018

4.400,00 TL

302 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2017

3.900,00 TL

296 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2016

3.800,00 TL

290 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2015

3.600,00 TL

287 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

 • MTV Tutarları; http://www.gib.gov.tr/node/134532

2018

2019

Artış

0-1300 cc hacminde 1-3 yaş arası ilk tescil tarihi 01.01.2018’den önce olan araçlar için;
40.000 TL’nin altında olanlar

919,00

40.000 TL-70.000 TL arasında

1.010,00

70 bin liranın üstünde olanlar

1.404,00

1301-1600 cc hacminde, 1-3 yaş arası;

1.294,00

1.601,06

307,06

1601-1800 cc hacminde, 1-3 yaş arası;

2.284,00

2.825,99

541,99

1801-2000 cc hacminde, 1-3 yaş arası;

3.598,00

4.451,80

853,80

2001-2500 cc hacminde, 1-3 yaş arası;

5.396,00

6.676,47

1.280,47

2501-3000 cc hacminde, 1-3 yaş arası;

7.524,00

9.309,44

1.785,44

3001-3500 cc hacminde, 1-3 yaş arası;

11.458,00

14.176,98

2.718,98

3501-4000 cc hacminde, 1-3 yaş arası;

18.014,00

22.288,72

4.274,72

4001-25000 cc hacminde, 1-3 yaş arası;

29.483,00

36.479,31

6.996,31

Bilançolar

56,10 TL

Gelir Tabloları

26,90 TL

İşletme Hesabı Özetleri

26,90 TL

 • Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesi (2018 Yılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Asgari Ücret Tarifesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tarife);http://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/2019AsgariUcretTarifesi.pdf
 • Tecil Faiz Oranı;

Dönemler

Faiz Oranı (Yıllık)

Yasal Düzenleme

21.10.2010 tarihinden itibaren

%12

Seri : C Sıra No : 2 Tahsilat Genel Tebliği

21.11.2009 tarihinden itibaren

%19

Seri : C Sıra No : 1 Tahsilat Genel Tebliği

28.04.2006 – 20.11.2009 tarihleri arasında

%24

438 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği

04.03.2005 – 27.04.2006 tarihleri arasında

%30

434 Seri No.lu Tahsilat Genel Tebliği

Yılı

Uygulanan Tutar

Yasal Dayanağı

2019

2.200,00 TL

305 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2018

1.800,00 TL

302 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2017

1.600,00 TL

296 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2016

1.580,00 TL

290 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2015

1.500,00 TL

287 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

 • Veraset ve İntikal Vergisi Oranları; 31.12.2018 tarih ve 30642 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan  50 Seri No’lu Veraset ve İntikal Kanunu Genel Tebliği; http://www.gib.gov.tr/node/134502%20
 • Vergi Beyannamelerinde Uygulanan Damga Vergisi Tutarları
Yıllık gelir vergisi beyannameleri

72,70 TL

Kurumlar vergisi beyannameleri

97,10 TL

Katma değer vergisi beyannameleri

48,00 TL

Muhtasar beyannameler

48,00 TL

Diğer vergi beyannameleri (damga vergisi beyannameleri hariç)

48,00 TL

Gümrük İdarelerine verilen beyannameler

97,10 TL

Belediye ve il özel idarelerine verilen beyannameler

35,70 TL

31.05.2016 Tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve GSS Kanununu uyarınca verilmesi gereken Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler

56,90 TL

Yılı

Uygulanan Tutar

Yasal Dayanağı

2019

19,00 TL

305 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2018

16,00 TL

302 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2017

14,00 TL

296 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2016

13,70 TL

290 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

2015

13,00 TL

287 Seri No.lu G.V.Genel Tebliği

 • Yeniden Değerleme Oranları;

 Yılı

Yeniden Değerleme Oranları

2018

Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:504)

%23,73

2017

Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:476)

%14,47

2016

Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:476)

%3,83

2015

Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:457)

%5,58

2014

Yılı yeniden değerleme oranı (VUK Genel Tebliği No:441)

%10,11

 

Bu yazıyı paylaşın!

Bir Yorum Ekleyin

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir